Dubai2 – Internet City

Dubai’s Internet City (Edrees Kakar/YJI)